Happy Birthday to Mary Breaux Wright, International President of Zeta Phi Beta Sorority, Incorporated

Happy Birthday to our International President of the Zeta Phi Beta Sorority, Incorporated, Mary Breaux Wright, from the Upsilon Mu Zeta Chapter.